Leis

LEIS 2020






LEIS 2019


LEIS 2018

LEIS 2017

LEIS 2016
Lei 928-2016  Lei 929-2016  Lei 930-2016 Lei 931-2016 Lei 932-2016 Lei 933-2016                     
  
LEIS 2015

 LEIS 2013/2014